A

C

D

E

M

P

S

T

Moins il m’en faut, mieux je me sens
Charles Bukowski